Contact No : 91-08359-200010 / Email : kvkijayapura2@icar.gov.in/kvkindi2016@gmail.com , Products/Planting material at KVK Indi Details of technical experts and farmers

KVK LEAFLETS (KANNADA)

Lime value addition-1

foxtail millet value addition

Lime disease and insect-3

kadale beleya sasya samrkashana kramagalu

Togari Beleya Samagra Roga Mattu Keeta Nirvahane-5

Shenga_ Nelagadale Beleya rogagalu mattu keetagalu Samagra Hatoti Krama-7

Nimbe beleya utpadana tantrikate-8

Kabbina Beleya Roga Mattu Keetagala Samagra Nirvahana Kramagalu-9

Ona Mevu Poushtikarana Mevina Koratege Parihar-10

Anabe Besaya Mattu Poushitkansha-11

Hainu Rasugalige Staleeya Pashu Aahar Tayarike-12

Mannu Parikshe Mahatva-13

Dalimbe Beleya Sudharita Besaya Kramagalu-14

Ere Hulu Utpadana Tanrikate-15

16. antarjal m arapurana nammelar hone

17.Barakke Parihar Krishi Honda 1

Rain water harvesting_18

ona besayadalli nirin samarkashane tantrikategalu-19

sukshma rasavari-20

Govinajoladalli fall sainika hulvina nirvahane-22

dalimbe koyolottar niravahane-23

koliya aaharavagi azolla balake-24

kabbinalli gonne huluvina samagra nirvahane-34

basavan huluvina samagra niravahane

soyaavarae beleyalli keeta mattu rogagala niravahane

9. ona besayadalli nirin samrkashane

16. antarjal m arapurana nammelar hone

18.nirin sadbalake

19. barakke praihar krishi honda

21. papaya beleya utpadana tantrikategalu

22. govina joladalli fall sainka huluvina nirvahane

25. kvk mobile app

QR code

Chilli